Arthitmarket.com

เราเป็นศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านการทำการค้า ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการด้าน SME’s Startup ผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่ และยังเป็นช่องทางช่วยเหลือผู้บริโภคให้ได้รับ สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ จากสินค้าของผู้ประกอบการทุกราย ซึ่งจะช่วยพัฒนาชุมชนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ผู้ประกอบการ

รวบรวมผู้ประกอบการ ร้านค้า ย่านดอนเมือง เมืองเอก รังสิต

ร้านอาหาร

รวบรวมร้านอาหารดังไว้ที่นี่

สินค้าของมหาวิทยาลัยรังสิต

สินค้าและบริการของมหาวิทยาลัย

ผลงานสินค้าของนักศึกษา

ร้านค้าและบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

OTOP/ Craft Products

สินค้าชุมชน ของดีรอบมหาวิทยาลัยรังสิต

Health and Wealth Products

สินค้าเพื่อสุขภาพ

Our Vision

เว็บไซส์ Arthitmarket.com เป็นเว็บไซส์สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการค้าการลงทุนในสินค้าและบริการขององค์กรและผู้ประกอบการค้าในชุมชนและสังคมรอบข้าง

Our Mission

  1. รวบรวมข้อมูลร้านค้าที่มีมาตรฐานตรงใจลูกค้าทั้งสินค้าและบริการ
  2. ส่งเสริมและเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าและบริการของผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ประกอบการ SME’s ผู้ประกอบการ Startup ชุมชนOTop
  3. ส่งเสริมสินค้าที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาภายใต้แบรนด์ RSU
  4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคคลากร ม.รังสิต ได้มีพื้นที่การขายทางออนไลน์
  5. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและช่วยเหลือสังคมในช่วงเหตุการณ์วิกฤติ เช่น สถานการณ์ Covid-19

Our Value

เว็บไซส์ Arthitmarket.com กำหนดคุณค่าของการให้บริการด้วยหลัก

  • นวัตกรรม (Innovation) : สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ
  • ความร่วมมือ (Synergy) : ร่วมคิดร่วมผลักดันสินค้า,บริการที่ดีสู่ผู้ซื้อ
  • ความน่าเชื่อถือ (Credibility) : สร้างความน่าเชื่อถือโดยการวางแผนและการควบคุมการทำงาน
  • ความผูกพัน (Relation) : รักษาความผูกพันระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และสังคมที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน